SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

1. PODROČJE UPORABE – VELJAVNOST

 • 1.1. Zaradi enotnega nastopanja družbe A & D, d.o.o. (v nadaljevanju A&D) kot prodajalca v posameznih prodajnih pogodbah s kupci, je direktor družbe A & D, d.o.o., Aleš Doplihar, dne 10.01.2020 sprejel splošne prodajne pogoje, pod katerimi prodajalec sklepa prodajne pogodbe s kupci. Ti Splošni prodajni pogoji (v nadaljevanju “SPP”) izključno veljajo za vsa naročila za izdelke in storitve iz našega prodajnega programa, ki nam jih posamezni kupec odda kot dobavitelju.
  Sprejeti SPP so v celotnem besedilu objavljeni na spletnem naslovu prodajalca www.aldo.si . V primeru, da A&D in kupec skleneta posebno prodajno pogodbo, so njen sestavni del tudi ti SPP.
  Tudi če jih kupec ni podpisal ali kako drugače potrdil, se SPP prednostno uveljavijo pred kakršnimi koli kupčevimi nabavnimi pogoji ali drugimi dokumenti, ki jih je kupec enostransko poslal pred ali po uveljavitvi teh SPP in ki jih kupec želi uporabiti pri katerem koli naročilu, potrditvi naročila ali podobnem dokumentu, če jih direktor A&D ni pisno sprejel in potrdil. Ti SPP veljajo tudi za vsa prihodnja kupčeva naročila, tudi če se A&D nanje ne sklicuje več.
 • 1.2. V primeru nasprotja med SPP in posebnimi pogoji, določenimi v ponudbi, potrditvi naročila in / ali ločenem pisnem dokumentu, ki ga podpiše podjetje A&D, določila posebnih pogojev prevladajo nad določili v SPP.
 • 1.3 Opustitev katere koli pravice ali pravnega sredstva v skladu z SPP je veljavna le, če je podana v pisni obliki in se ne šteje za neizpolnitev ali zamudo pri izvrševanju katere koli pravice ali odškodninskega zahtevka v skladu z SPP ali po zakonih, niti kot opustitev poznejših kršitev ali neplačil. Prav tako ne pomeni omejitve nadaljnjega uveljavljanja te ali katere koli druge pravice ali pravnega sredstva.
 • 1.4. Če sodišče ali pristojni organ ugotovi, da je katera koli določba SPP (ali del katere koli določbe) neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, se ta določba ali del določbe šteje za izbrisano, kar na veljavnost in izvršljivost drugih določb SPP ne vpliva.
 • 1.5. Če kakršen koli primer ni predviden, se za reševanje le-tega uporablja slovensko pravo.


2. NAROČILA – SPREJEM PONUDBE

 • 2.1. Vsako naročilo za izdelke, ki ga kupec odda v pisni obliki, ali kakršno koli sprejetje ali potrditev ponudbe, ki jo je A&D kupcu posredoval največ trideset (30) koledarskih dni pred datumom naročila, ne glede na način pošiljanja (pošta, faks ali kakršen koli elektronski obrazec ali prenos), se šteje za kupčevo naročilo izdelkov na podlagi SPP in vseh standardnih dokumentov iz člena 3.1 spodaj, ki jih A&D predloži kupcu.
 • 2.2. V nobenem primeru družba A&D, tudi če je kupcu predložila ponudbo, kupcu ni dolžna dobaviti izdelkov, dokler družba A&D ne prejme pisnega naročila, potrditve ponudbe ali plačila po predračunu in kupcu posreduje pisno potrditev posameznega naročila, ki postane za A&D in kupca zavezujoča po preteku 24 ur od trenutka pošiljanja te potrditve naročila.
  V izrednih razmerah so možne izjeme, kar A&D potrdi v pisni obliki.
 • 2.3. Če ni določeno drugače, lahko A&D pod pogoji, določenimi v členu 2.4. in 2.5. sprejme kupčevo zahtevo za spremembo ali preklic naročila, pod pogojem, da A&D to zahtevo v pisni obliki prejme:
  – 2.3.1. Najmanj šest (6) tednov pred datumom odpreme, navedenim v potrditvi naročila za standardne izdelke oziroma
  – 2.3.2. Najmanj šest (6) tednov pred datumom odpreme, navedenim v potrditvi naročila za nestandardne in nepersonalizirane izdelke oziroma
  – 2.3.3. Najmanj osem (8) tednov pred datumom odpreme, navedenim v potrditvi naročila, za prilagojene izdelke ali če obdelava naročila zahteva dobavo določenih posebnih sestavnih delov ali materialov.
 • 2.4. Sprejetje spremembe naročila se potrdi z izdajo nove potrditve naročila, v kateri se določi znesek vseh stroškov in/ali stroškov, ki so nastali A&D zaradi te spremembe, in je za A&D in kupca zavezujoča po preteku 48 ur od datuma pošiljanja take nove potrditve naročila kupcu.
 • 2.5. Ob upoštevanju člena 2.4, če ni dogovorjeno drugače, preklic ali sprememba naročila s strani kupca omogoči tudi takojšnje fakturiranje vrednosti prvotno naročenih izdelkov ali/in z odpovedjo naročila povzročene manipulativne stroške.


3. PROIZVODNJA – KOLIČINE

 • 3.1. Izdelki podjetja A&D so izdelani, pakirani in dobavljeni v skladu z določbami (1) dogovora o kakovosti (standard kakovosti, potrditev vzorcev), poslanega pred ali skupaj s potrditvijo naročila, vključno z morebitnimi posebnimi tehničnimi specifikacijami, ki jih zahteva stranka in jih A&D pisno sprejme, ali, če takšnega dogovora o kakovosti ni, (2) standardne specifikacije o kakovosti in standardnimi zahtevami za embalažo, standardnimi tehničnimi zahtevami za embalažo, standardnimi logističnimi specifikacijami podjetja A&D, ki jih posreduje A&D, pred ali skupaj s potrditvijo naročila.
 • 3.2. Kadar za proizvodnjo izdelkov A&D naroča sestavne dele, polizdelke ali storitve podizvajalcev, ki jih določi kupec, A&D in kupec določita, katere zahteve za naročilo se uporabljajo. Če ni sporazuma, veljajo kakovostne zahteve in specifikacije naročnika; če naročnik nima kakovostnih zahtev in specifikacij, A&D določi zahteve in specifikacije kakovosti za izvedbo naročilo. Vse zahteve in specifikacije naročila bodo navedene v potrditvi naročila.
 • 3.3. Najmanjša količina izdelkov na naročilo in/ali dobavo mora biti navedena v ponudbi in/ali potrditvi naročila tako za standardne in prilagojene izdelke.
 • 3.4. Če ni drugače določeno, je lahko vsako naročilo izdelkov, dobavljenih in zaračunanih, do pet odstotkov (5%) večje ali manjše od količine, določene v naročilu kupca in/ali potrditvi naročila. Te spremembe v količini ne smejo povzročiti nobene zahteve s strani stranke, ki prizna, da se taka količina šteje za naročeno količino, ne da bi to posegalo v pravico kupca, da dokaže, da je bila dobavljena količina napačna.
 • 3.5. Kupec je takoj ob prevzemu dolžan preveriti količino dobavljenega blaga in neustrezno količino blaga reklamirati v roku 8 delovnih dni od dobave. Za dobavo se šteje tudi izročitev blaga prevozniku.
 • 3.6. Odstopanja med zaračunano in dejansko dobavljeno količino, kot posledica odstopanj pri štetju ali/in odstopanj teže v dovoljenih mejah, so kupcu sprejemljive in niso razlog za reklamacijo.
  Sprejemljiva odstopanja so:
  – pri dobavah od 10 do 390 kosov: ± 2,5 %
  – pri dobavah nad 400 kosov: ±1,5 %


4. PREVZEM / DOSTAVA

 • 4.1. Če ni drugače določeno, za prodajo izdelkov A&D velja pariteta EXW (Incoterms 2010).
 • 4.2. Če kupec ne prevzame izdelkov na dogovorjeni datum ali v dogovorjenem roku, si A&D pridržuje pravico, da zaračuna stroške skladiščenja od predvidenega datuma dobave ali izteka dogovorjenega obdobja prevzema. A&D lahko kupca obvesti tudi o svoji nameri prodaje izdelkov, določi razumno obdobje za prevzem in nato izdelke proda po najboljši možni ceni
  A & D, d.o.o., Glavni trg 23, SI-1241, Kamnik, Matična št.: 5315433, TRR:0231 2001 4957 312,
  Telefon: 00386 1 8317 831, 8317 023, GSM št.: 041 674 068, E-pošta: info@aldo.si , Identifikacijska številka: SI13565290
  odškodnino od stranke, stranki obračunati razliko med doseženo prodajno ceno in ceno, določeno v
  brez opustitve pravice zahtevati
  naročilu ali računu za stranko, ob upoštevanju dodatnih stroškov, povezanih s prodajo in preklicem
  naročila po preteku tega roka.
 • 4.3. Dobavni rok in drugi navedeni datumi v Potrditvi naročila so informativni. A&D si bo v okviru
  komercialno razumnih meja prizadeval spoštovati navedene roke. A&D ne odgovarja za zamudo pri dobavi izdelkov, ki jo povzročijo (1) dogodki višje sile, kot so opredeljeni v členu 10, ali (2) kupec, ki ne
  zagotovi pravočasno ustreznih navodil za dostavo ali drugih navodil in informacij, ki so pomembna za
  dobavo izdelkov.
 • 4.4. Če podjetje A&D izdelkov ne dostavi ali kupec odstopi od naročila zaradi prekoračenega dobavnega
  roka, je naša odgovornost omejena na stroške in izdatke, ki jih ima stranka pri pridobivanju nadomestnih
  izdelkov podobnega opisa in kakovosti po najnižji razpoložljivi ceni, zmanjšane za ceno izdelkov.
 • 4.5. Ne glede na člen 4.2. dobavni rok ne prične teči, dokler kupec A&D ne predloži vseh tehničnih
  informacij, potrebnih za obdelavo naročila in/ali vzpostavitev kreditnih ali plačilnih sredstev, ki jih določa
  potrditev naročila ali predračun.


5. CENA – PLAČILO

 • 5.1. A&D zaračunava izdelke po ceni, navedeni v Potrditvi naročila ali, v primeru spremembe veljavnih cenikov A & D in brez poseganja v člen 2.3. zgoraj, po veljavnem ceniku na datum dobave izdelkov, kar s sprejemom teh SPP kupec izrecno sprejme. V ceni niso zajeti stroški embalaže in prevoza, DDV in vse druge dajatve ali davki, ki se zaračunajo poleg dogovorjene cene.
 • 5.2. Računi se plačujejo v Evrih v dogovorjenem roku plačila z bančnim nakazilom brez dodatnega popusta za predčasno plačilo. Kupčeve stroške, nastale s plačilom, krije kupec v celoti. Šteje se, da plačilo ni prejeto, dokler sredstva niso sproščena in je znesek nakazan na bančni račun podjetja A&D. Rok plačila je bistvenega pomena.
  A&D lahko, tudi če prej ni prišlo do neplačil, zahteva garancijo za plačilo (depozit ali drugo), če informacije o kupčevem stanju, zlasti o spremembi njegovega finančnega stanja, kažejo, da obstaja nevarnost neplačila že predhodno izdanih računov.
  Vsa delna plačila se dodelijo po naslednjem prednostnem vrstnem redu (1) neporavnani računi (najprej najstarejši); (2) morebitne zamudne obresti; in (3) plačilo stroškov, ki so nastali A&D pri izterjavi zamujenih plačil.
 • 5.3. Za vsako zamujeno plačilo bodo obračunane zamudne obresti po zakonsko določeni obrestni meri za zamudne obresti (ZPOMZO-1). Obresti se obračunajo za vsak dan zamude od datuma plačila, navedenega na računu, do datuma prejema plačila. Obresti in vse stroške, ki nastanejo v zvezi z izterjavo (vključno s pristojbinami za izterjavo in pravnimi pristojbinami), nosi v celoti kupec, njihova poravnava pa se lahko izvrši s plačilom ali poravnavo s katero koli vsoto, dolgovano kupcu. Brez poseganja v zgoraj navedene pravice, lahko podjetje A&D v primeru zamude pri plačilu ali neuspešni poravnavi enega ali več računov tudi brez uradnega obvestila in brez poseganja v pravice do povrnitve morebitne škode, kupcu določi razumen rok za poplačilo dolga. Če plačilo v tem roku ni bilo opravljeno v celoti, A&D lahko prekliče dobavo izdelkov po aktualnem naročilu in/ali prekine pripravo drugih odprtih naročil in/ali zahteva takojšnje plačilo morebitne neporavnane vsote in/ali zahteva plačilne garancije ali predplačilo pri morebitnih prihodnjih naročilih.
 • 5.4. Kupec bo plačal vse zapadle račune v celoti, brez kakršnega koli odbitka ali zadržanja dela sredstev, razen ko to zahteva zakon. Kupec ni upravičen zahtevati nobenega dobroimetja ali pobota od A&D, da bi upravičil odtegnitev plačila katerega koli zneska. Kupec ima pravico zadržati kakršen koli nasprotni zahtevek zoper A&D, ki izhaja iz istega računa, ki je nesporen in dodeljen s pravnomočno sodbo.


6. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE – TVEGANJE

 • 6.1. A&D si pridržuje lastniško pravico nad izdelki do polnega plačila njihove kupnine. Plačilo se ne šteje za izvedeno, dokler A&D ne prejme odobrenih sredstev na svoj račun. A&D je upravičen do kakršnih koli potrebnih ukrepov za zagotovitev in ohranitev pridržanja lastništva ob upoštevanju posebne veljavne nacionalne zakonodaje.
 • 6.2. Tveganje za kupljene izdelke se prenese na kupca po dostavi/prevzemu izdelkov, kot je opredeljeno v členu 4. Od trenutka prevzema kupec nosi vsa tveganja izgube ali škode na izdelkih. Vsaka škoda ali izguba, ki bi lahko nastala na izdelkih, za katere se od trenutka dobave zadrži naslov iz člena 6.1, se pokrije brez odbitkov iz zavarovalne police pred izgubo, krajo, požarom, poškodbami vode in naravnimi nevarnostmi, ki jo ima sklenjeno kupec na svoje stroške. Kupec na zahtevo družbe A&D predloži kopijo zavarovalne police, vinkulirane v ustrezni višini v korist A&D.
 • 6.3. Dokler kupnina za izdelke ni v celoti plačana, kupec poskrbi, da bodo izdelki zlahka prepoznavni. Še posebej, dokler lastništvo izdelkov ne preide na kupca, bo kupec:
  – 6.3.1. Izdelke hranil (brezplačno za A&D) ločeno od vseh drugih izdelkov kupca ali katere koli tretje osebe tako, da ostanejo zlahka prepoznavni; in
  – 6.3.2. Izdelke hranil v zadovoljivem stanju in pogojih.
 • 6.4. Kupec lahko uporablja, porabi ali preprodaja izdelke, za katere velja pridržek lastnine (člen 6.1) samo med običajnim poslovanjem stranke, preden je lastništvo prešlo nanjo, samo pod naslednjimi pogoji:
  – 6.4.1. Vsaka prodaja se izvede po polni tržni vrednosti;
  – 6.4.2. Vsaka prodaja je prodaja kupčevega premoženja v imenu kupca, kupec pa pri takšni prodaji nastopa samostojno;
  – 6.4.3. Kupec zadrži ustrezen del kupnine v znesku, ki ga kupec dolguje podjetju A&D, in ga v dogovorjenem roku nakaže na račun A&D; in
  – 6.4.4. Kupec v svojo prodajno pogodbo s končnim kupcem vključi klavzulo o pridržku lastništva v obliki tega člena 6.
 • 6.5. A&D je upravičena do prejema plačila za izdelke (vključno s sodnimi postopki), čeprav lastništvo katerega koli izdelka ni prešlo iz podjetja A&D.
 • 6.6. Vsa predhodna kupčeva plačila ostanejo v lasti podjetja A&D.
 • 6.7. V primeru reklamacije na izdelkih in če jih ni mogoče prepoznati in/ali niso na voljo ali jih ni mogoče pridobiti, se izdelki v zalogi štejejo za ustrezne izdelkom iz reklamacijskega zahtevka.
 • 6.8. Kupčeva pravica do posesti, uporabe in nadaljnje prodaje izdelkov preneha takoj, če:
  – 6.8.1. Kupec preneha trgovati ali se po mnenju družbe A&D utemeljeno presodi, da verjetno ne bo več trgoval ali pa je v postopku zaradi insolventnosti v skladu z nacionalnimi veljavnimi predpisi.
  – 6.8.2. Kupec A&D ni plačal nobene vsote po predmetnem naročilu ali kateri koli drugi pogodbi med kupcem in A&D, ne da bi pri tem izgubil katero koli drugo pravico.
  – 6.8.3. Kupec obremeni ali kakor koli zaračuna katerega koli od izdelkov; ali
  – 6.8.4. Naročilo se iz katerega koli razloga prekliče.
 • 6.9. V vseh teh primerih A&D lahko kupcu izda dobropis za celotno ali delno vrednost izdelkov skupaj z DDV.
 • 6.10. Kupec podeli podjetju A&D, njegovim zastopnikom, zaposlenim in podizvajalcem nepreklicno pooblastilo, da kadar koli vstopijo v katere koli prostore, kjer so ali so lahko izdelki shranjeni, da bi jih pregledali, ali, ko je kupcu pravica do posesti, uporabe in nadaljnje prodaje prenehala, da si jih povrne na kupčeve stroške in rizik.
 • 6.11. Pravice A&D, navedene v tem členu, ne prenehajo tudi v primeru preklica naročila in/ali pogodbe, ne glede na način njunega nastanka.


7. GARANCIJA – USTREZNOST

 • 7.1. A&D jamči, da bodo izdelki ob dostavi in v obdobju dvanajstih (12) mesecev od datuma dobave (garancijsko obdobje):
  – 7.1.1. ustrezali tehničnim specifikacijam (ne glede, ali so standardne ali prilagojene specifikacije, ki jih je opredelila stranka in potrdil A&D), ki jih zagotavljajo sporazumi o kakovosti;
  – 7.1.2. ne sme biti bistvenih napak v dizajnu, materialu in izdelavi; in
  – 7.1.3. biti zadovoljive kakovosti.
 • 7.2. A&D izključuje kakršno koli garancijo ustreznosti, prilagodljivosti ali združljivosti izdelkov v primeru in za namene vključitve izdelkov v kupčeve končne, pol- ali vmesne izdelke z namenom doziranja ali brizganje katere koli vsebine. A&D prav tako izključuje kakršno koli garancijo v zvezi s kršitvijo pravic tretjih oseb (zlasti kršitev pravic intelektualne lastnine), ki so posledica izdelkov, ki temeljijo na prilagojenih specifikacijah in/ali navodilih, ki jih ponuja stranka (vključno z, vendar ne omejeno na obliko izdelka ali njegovim izgledom).
 • 7.3. Samo kupec in edino kupec je odgovoren da:
  – 7.3.1. Izbere izdelek in določi vse posebne ali prilagojene tehnične lastnosti ali pakiranje za izbrani izdelek;
  – 7.3.2. Zagotovi, da so izdelki, ki jih naroči pri A&D, primerni za predvideno uporabo;
  – 7.3.3. Zagotovi, da so izdelki združljivi (kompatibilni) z vsebino, ki jo kupec polni v končno embalažo in proizvodi, ki jih prodaja kupec; in
  – 7.3.4. Zagotovi skladnost z vsemi veljavnimi predpisi za končne proizvode, ki jih trži.
  Kupec s potrditvijo vzorcev potrjuje, da je vzorce naročenega blaga testiral s svojimi izdelki, da so ustrezni in kompatibilni med seboj in da ustrezajo tehnološko, tehnično in estetsko. Pisna potrditev je sestavni del tehnične specifikacije posameznega dogovora o kakovosti naročenega blaga.
 • 7.4. Kupec jamči, da prilagojene specifikacije, posredovane podjetju A&D, ne kršijo pravic tretjih oseb (vključno s kršitvami pravic intelektualne lastnine, vendar ne omejeno nanje).
 • 7.5. Vsako tehnično svetovanje, ki ga A&D lahko da, bodisi ustno ali pisno, in kakršni koli preizkusi (zlasti preizkusi tehnične odobritve), ki jih na zahtevo stranke opravi družba A&D ali njeni partnerji ali dobavitelji, v nobenem primeru ne izključujejo kupčeve izključne odgovornosti glede izbire izdelkov, njihovo primernosti za predvideno uporabo, preverjanja ustreznosti in združljivosti z vsebino na vse ustrezne načine (zlasti s preskusom, ki ga bo kupec opredelil in izvedel sam ali pri zunanjem izvajalcu) in opredelil prilagojene tehnične specifikacije za te izdelke.
 • 7.6. A&D izključuje kakršno koli garancijo na dobavljene izdelke v primeru:
  – 7.6.1. Spremembe ali prilagoditve izdelkov, ki jih opravi kupec;
  – 7.6.2. Nepravilna uporaba, skladiščenje izdelkov (zlasti datum uporabe) in/ali neupoštevanje navodil za rokovanje posredovanih kupcu;
  – 7.6.3. Nepazljivost in/ali neupoštevanje lastnosti izdelkov s strani kupca; ali
  – 7.6.4. Običajne obrabe izdelkov.
 • 7.7. Kupec se zavezuje, da bo na kakršen koli primeren način svojim kupcem, dobaviteljem ali izvajalcem sporočil pogoje in omejitve v zvezi z uporabo in shranjevanjem izdelkov.
 • 7.8. A&D izključuje kakršno koli garancijo v zvezi s sestavnimi deli ali materiali, ki jih zagotavlja kupec in ki jih A&D pred njihovo uporabo pri izdelavi izdelkov na noben način ne nadzira. Takšni sestavni deli in materiali, ki jih zagotovi kupec, se štejejo za skladne z zahtevami kupca in z vso veljavno zakonodajo in predpisi. Kupec je izključno odgovoren za preverjanje takšne skladnosti.
 • 7.9. Razen, kot je določeno v teh SPP, so v največji možni meri izključena vsa jamstva in pogoji, ki jih nalaga splošno pravo.


8. KONTROLA PREJETEGA BLAGA – REKLAMACIJA

 • 8.1. Kupec po prevzemu/dostavi vse izdelke pregleda in kontrolira, da preveri njihovo skladnost z naročilom, sporazumi o kakovosti, tehničnimi specifikacijami (bodisi standardnimi ali po potrebi prilagojenimi specifikacijami, ki jih je določil kupec, A&D pa potrdil) in logističnimi zahtevami (stvarne napake).
 • 8.2. Kupec najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni od datuma prevzema/dostave izdelkov v skladu s členom 8.5 pisno obvesti A&D o vsaki neskladnosti ali pomanjkljivosti izdelkov, ki so vidne pri običajnem pregledu, brez poseganja v kakršne koli zahtevke do prevoznikov. Če v zgoraj navedenem roku ne prejmemo obvestila o reklamaciji, se šteje, da je kupec prevzel dobavo in A&D ne bo več odgovoren za neskladnost dostavljenih izdelkov.
 • 8.3. V primeru, da se dobavljeni izdelki izkažejo za neskladne ali pomanjkljive iz razlogov, ki niso na strani kupca, in takšna neskladnost ali pomanjkljivost ni bila razvidna ob običajnem pregledu v skladu s členom 8.1 (“stvarne napake”), kupec v pisni obliki obvesti A&D o odkritju skritih napak najpozneje v treh (3) delovnih dneh po odkritju. Če v tem roku ne bo prišlo do kakršnega koli zahtevka, podjetje A&D ne bo več odgovarjalo za skrite napake dobavljenih izdelkov.
  Družba A&D v nobenem primeru ne sprejme nobene pritožbe in ne odgovarja za neskladnosti ali pomanjkljivosti svojih izdelkov, ki se pojavijo ali odkrijejo več kot dvanajst (12) mesecev po datumu dobave.
 • 8.4. Kupec sprejme vse potrebne ukrepe takoj, ko odkrije napako ali neskladnost, vključno z morebitno takojšnjo zaustavitvijo proizvodnje, da se omejijo morebitne škodljive posledice, ki jih lahko povzroči taka pomanjkljivost ali neskladnost.
 • 8.5. V primeru pritožbe s strani stranke v zvezi s kakršno koli neskladnostjo ali pomanjkljivostjo izdelka, kupec posreduje A&D pokvarjen ali neskladen izdelek in pisni podroben opis ustrezne pomanjkljivosti / neskladnosti, vključno z opisom kakovosti dobavljenih izdelkov. A&D v najkrajšem možnem času ugotovi, ali je izdelek okvarjen ali neustrezen. V nobenem primeru kupec ne more vrniti izdelkov A&D, če A&D ne ugotovi pomanjkljivosti ali neskladnosti in potrdi upravičenost pritožbe. V primeru da kupec neupravičeno vrne izdelke A&D, lahko A&D vrnjene izdelke dostavi kupcu nazaj, kupec pa povrne A&D vse stroške, ki so nastali s pregledom domnevno pokvarjenih izdelkov in njihovim vračilom. Kupec ne sme, razen če je z A&D predhodno pisno dogovorjeno drugače, sam ali s pomočjo tretje osebe opraviti popravila izdelka, za katerega meni, da je okvarjen ali neskladen.
 • 8.6. V primeru nesoglasja med kupcem in A&D glede obstoja, narave, obsega ali izvora neskladnosti ali pomanjkljivosti izdelkov, se lahko pridobi mnenje neodvisnega analiznega laboratorija, ki ga izbereta obe strani. Ugotovitve takega laboratorija veljajo kot zavezujoče za obe strani. Če laboratorij ugotovi, da je napako ali neskladnost izdelka mogoče pripisati A&D, stroške analize plača A&D, v nasprotnem primeru pa kupec.
 • 8.7. Kakršne koli spremembe ali razlike, opažene pri primerjavi med izdelki in modeli, prototipi ali vzorci, risbami ali slikami v brošurah, na spletnih straneh in oglasih, ki so samo informativne narave, ne morejo biti obravnavane kot pomanjkljivosti ali neskladnosti.
 • 8.8. Reklamacija za okvarjeno ali neskladno blago kupec lahko uveljavlja le v primeru, ko količina in/ali vrednost neskladnih in/ali okvarjenih izdelkov presega 1,5 % pogodbene / dobavljene količine.
  V primeru dobave izdelkov, za katere se potrdi, da niso skladni ali so okvarjeni, jih mora A&D popraviti ali nadomestiti, pri čemer se takšna zamenjava izvede v običajnih rokih za proizvodnjo in dobavo izdelkov. Če podjetje A&D ne želi ali ne more popraviti ali nadomestiti izdelkov, zlasti če pride do neprimerne zamude, ki jo je povzročil A&D, ali je zaradi kakršnih koli razlogov popravilo ali nadomestitev neuspešna, je kupec upravičen do odstopa od pogodbe ali naročila. Neuspešno popravilo ali nadomestitev izdelkov nastopi po dveh neuspešnih poskusih popravila ali nadomestitve. Kupčeva pravica do odškodnine je opredeljena v 10. členu teh SPP.
  Kupec mora hraniti nadomeščene pomanjkljive izdelke in jih A&D vrne po predhodnem dogovoru v dobrem stanju in v originalni embalaži, v kolikor je to mogoče. A&D krije vse prevozne stroške v zvezi z vračilom, popravilom ali nadomestitvijo dobavljenih izdelkov.
  Na podlagi predhodnega pisnega soglasja A&D, lahko kupec uniči vse okvarjene izdelke na stroške podjetja A&D in v skladu z vsemi veljavnimi zakonskimi in regulativnimi zahtevami. Uničenje izdelkov s strani kupca se dokaže s potrdilom o uničenju.
 • 8.9. Pravna sredstva, določena v členih 8 in 9.2 v zvezi z neustreznostjo izdelka iz člena 7.1, so edina in izključna pravna sredstva, ki so na voljo stranki ter edina in izključna odgovornost podjetja A&D.
 • 8.10. V kolikor se izkaže, da blago ni imelo stvarnih ali skritih napak oziroma, da zanjo A&D ne odgovarja, je kupec dolžan A&D povrniti vse stroške, ki jih je v zvezi s tem imel. Kupec bo A&D poleg stroškov povrnil še enkratni znesek v višini 50 € kot strošek vodenja reklamacijskega zahtevka.


9. ODGOVORNOST

 • 9.1 A&D ne izključuje svoje odgovornosti (če obstaja) do stranke za:
  – 9.1.1. Namerne kršitve ali veliko malomarnost;
  – 9.1.2. Škode zaradi smrti ali telesnih poškodb, ki jih povzroči A&D;
  – 9.1.3. Vsako zadevo, za katero je A&D odgovoren po veljavnih zakonih in predpisih.
 • 9.2. Ob upoštevanju členov 9.1 in 9.3 v obsegu, ki ga zakon dovoljuje, je največja skupna odgovornost A&D, ki izhaja iz ali je povezana s temi SPP in katerim koli naročilom ali pogodbo, prekrškom, napačnim predstavljanjem, v imenu družbe ali kako drugače, kakor koli povzročeno vključno z malomarnostjo (ali zaradi malomarnosti osebe, za katero je A&D odgovoren), vključno z kakršno koli odškodninsko odgovornostjo (brez omejitev), vsebovane v teh SPP in/ali izhaja iz kršitve, neupoštevanja ali napake oz. zamude pri izpolnitvi katere koli obveznosti A&D iz teh SPP ali naročila in/ali napake v katerem koli od izdelkov, je omejena na vrednost izdelkov A&D, povezanih z zahtevkom.
 • 9.3. V skladu s členom 9.1 A&D kupcu ne odgovarja (na podlagi pogodbe, odškodninskega postopka (vključno z malomarnostjo), kršitvijo zakonskih obveznosti, vračilu in podobno) za kakršno koli škodo, vključno z:
  – 9.3.1. Izgubo sestavnih delov in s tem povezanimi stroški izdelave končnih, pol- ali vmesnih izdelkov kupca; ali
  – 9.3.2. Stroški, ki jih ima stranka pri nabavi nadomestnih izdelkov; ali
  – 9.3.3. Izguba prihodka ali dobička (bodisi neposrednega ali posrednega); ali
  – 9.3.4. Izguba posla, dobrega imena ali ugleda; ali
  – 9.3.5. Kakršni koli zahtevki tretje osebe do kupca ali kakršno koli nadomestilo ali drugo plačilo, ki ga kupec opravi svojim strankam; ali
  – 9.3.6. Posredna ali posledična izguba, kakor koli povezana z odškodninskim zahtevkom.
 • 9.4. Vsak zaposleni v A&D lahko uporabi in uveljavi izključitve in omejitve odgovornosti v teh SPP le v svojem imenu in v lastno korist.
 • 9.5. Kupec se strinja, da bo povrnil odškodnino in povrnil A&D vse stroške (vključno s stroški izvršbe), odhodke, obveznosti, poškodbe, neposredno, posredno in posledično izgubo (vsi trije izrazi vključujejo čisto ekonomsko izgubo, izgubo dobička, izguba posla, dobrega imena in podobne izgube), škodo, zahtevke, zahteve, postopkovne in pravne stroške (na podlagi celotne odškodnine) in sodbe, ki jih A&D povzroči ali trpi zaradi kupčeve kakršne koli neposredne ali posredne kršitve ali malomarnega upoštevanja ali neizpolnitve pogojev SPP.


10. VIŠJA SILA

 • 10.1 V primeru višje sile A&D lahko, odvisno od okoliščin, prekliče naročilo, začasno ustavi njegovo izvršitev ali odloži datum dobave, ne da bi kupec na podlagi tega lahko zahtevala kakršno koli odškodnino, preklicala naročilo ali naročilo dodelila drugemu dobavitelju.
 • 10.2. V primeru višje sile A&D nemudoma obvesti kupca in po posvetovanju s kupcem poišče rešitev. V primeru, da je naročilo začasno ustavljeno, kupec sprejme vse potrebne ukrepe, da na svoje stroške podaljša veljavnost kreditnih sredstev in/ali plačila, za čas ustavljenosti in do prevzema/dostave. V takšnem primeru kupcu ne pripada kakršno koli nadomestilo. Če zaradi višje sile izvršitev naročila ni mogoča ali je komercialno neekonomična za obdobje, daljše od šestih (6) mesecev, bo A&D o tem nemudoma obvestil kupca preden bo preklical naročilo (potrditev naročila).


11. ZAUPNOST

 • 11.1 Če kupec ne bo zavezan k zaupnosti z ločenim sporazumom, se za čas svojega sodelovanja z A&D in deset (10) let po koncu sodelovanja iz kakršnega koli razloga zaveže, da zaupnih podatkov kakršne koli vrste, posredovanih ustno, v pisni ali v kateri koli drugi obliki, ki jih je prejel med pogajanji ali izvedbo posameznega naročila izdelkov, ne bo razkril tretji osebi.
 • 11.2. Obveznosti zaupnosti ne veljajo za informacije, ki so javne ali ki so postale javne (razen zaradi kršitve zaupnosti s strani kupca), ki jih je na zakonit način prejel od tretjih oseb, ali tiste, ki jih mora kupec razkriti po zakonu, vladni ali sodni odredbi.

12. INTELEKTUALNA LASTNINA

 • 12.1 Podjetje A&D na kupca ne prenese nobenega know-howa ali drugih pravic intelektualne lastnine v zvezi z izdelki, ki so posledica zasnove in/ali izdelave izdelkov, in/ali kakršnih koli študij in analiz, ki jih je A&D izdelal v zvezi z zasnovo in izdelavo kupcu prilagojenih izdelkov, zlasti za pripravo prilagojenih tehničnih specifikacij, za namene razvoja novega izdelka (v zvezi s sporazumom o raziskavah in razvoju) ali za namene izboljšanja kakovosti in cene izdelkov.
 • 12.2. Kupec A&D povrne odškodninsko in razvojno škodo za vse izgube, stroške, zahteve, razumne stroške (vključno s pravnimi stroški) v zvezi s kakršnimi koli zahtevki, postopki ali trditvami, ki jih lahko vložijo tretje osebe zaradi kršitve njihovih pravic (zlasti iz naslova pravic intelektualne lastnine ali nelojalne konkurence) v zvezi z (1) izdelki, ki jih proizvaja A&D v skladu s specifikacijami ali navodili, ki jih je stranka dala za izvedbo naročila, ali (2) kupčevih končnih, pol- ali vmesnih izdelkov.
 • 12.3. A&D kupcu povrne odškodnino za vse izgube, stroške, zahteve, razumne stroške (vključno s pravnimi stroški), ob upoštevanju omejitev odgovornosti družbe A&D, kot je določeno v členu 9 zgoraj, v zvezi z morebitnimi zahtevki, postopki ali navedbami, ki jih vložijo tretje osebe in se nanašajo na kršitev njihovih pravic (zlasti iz naslova pravic intelektualne lastnine ali nelojalne konkurence) v zvezi s proizvodi, ki jih proizvaja in razvija na podlagi standardnih specifikacij za izdelke družbe A&D.
 • 12.4. Razen ob kupčevi predhodni pisni prepovedi in ne glede na kakršne koli pravice intelektualne lastnine (ki jih je nase prevzel kupec)


13. ZBIRANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

 • 13.1 Za beleženje in obdelavo naročnikovih naročil in/ali odgovorov na zahteve po informacijah lahko A&D zbira osebne podatke v skladu z vsakokratnim veljavnim internim aktom.
 • 13.2. Obdelavo osebnih podatkov zadevnih posameznikov izvaja A&D in/ali njegovi partnerji v skladu z Direktivo 95/46/ES in veljavnimi predpisi.
 • 13.3. Kupec lahko kadar koli uveljavlja pravico do informacij, dostopa, popravka, nasprotovanja in izbrisa teh podatkov v skladu z določbami veljavne zakonodaje. Vsako takšno zahtevo lahko pošljete po pošti na sedež podjetja A&D.


14. VELJAVNOST – PRISTOJNOST

 • 14.1 SPP in vse pogodbe, ki jih A&D sklene v skladu z njimi, se urejajo in razlagajo po slovenskem pravu ob izključitvi kolizijskih pravil. Dunajska konvencija z dne 11. aprila 1980 o mednarodni prodaji blaga se ne uporablja.
 • 14.2. Stranke se strinjajo, da se izključna stvarna pristojnost sodišča za odločanje o kakršnem koli sporu, ki izhaja iz pogodbe ali je v povezavi s pogodbo med pogodbenima strankama, sklenjeni na podlagi teh SPP (vključno (brez omejitve) v zvezi s kakršnimi koli izven pogodbenimi obveznostmi), ugotavlja po sedežu družbe A&D v času potrditve naročila.
 • 14.3 Ti Splošni prodajni pogoji veljajo od 10.01.2020 do njihovega preklica oziroma sprejema novih Splošnih prodajnih pogojev družbe A & D, d.o.o.